ردیف موضوع تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
۱ ثبت نام نمایشگاه ۸۹/۶/۱۵
 
۸۹/۶/۳۰ از طریق سایت www.DMF.ir
۲ تحویل غرفه و غرفه آرایی ۸۹/۷/۱۳ ۸۹/۷/۱۴  
۳ ساخت غرفه ۸۹/۷/۱۰ ۸۹/۷/۱۴  
۴ افتتاحیه نمایشگاه پنج شنبه ۸۹/۷/۱۵  
۵ برگزاری نمایشگاه ۸۹/۷/۱۵ ۸۹/۷/۲۴  
۶ اختتامیه بخش های اصلی سه شنبه ۸۹/۷/۲۰ نمایشگاه تا ۲۴مهر ادامه دارد