صفحه اصلی > بایگانی مطالب سایت > بایگانی مقالات و مطالب آموزشی

 
 

آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال

 

 

شماره172412/ت41255هـ

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 24/5/1389 بنا به پیشنهاد شماره 11284/1 مورخ 13/4/1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال

 

ماده1. تعـاریف:

 

اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:

الف. محتوا: مواد دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا تركیبی از آن‌ها در هر شكل و قالب.

ب. اثر: آن‌چه از راه دانش، هنر و یا ابتكار پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان، ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته است.

پ. محتوای فرهنگی : هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا تركیبی از آن‌ها در هر شكل و قالب.

ت. حامل دیجیتال: ابزاری كه داده به منظور تبادل یا عرضه بدون استفاده از شبكه، بر روی آن ذخیره می‌گردد، نظیر لوح فشرده.

ث. تكثیر حامل دیجیتال: فرآیندی كه در نتیجه آن داده بر روی نسخه‌های متعدد از حامل دیجیتال ذخیره گردد، نظیر تولید حامل دیجیتال حاوی داده و یا نسخه‌برداری از داده بر روی حامل دیجیتال.

ج. نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه‌های دیجیتال كه به دوگونه نشر بر حامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم می‌گردد.

چ. نشر بر حامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال.

ح. نشر بر خط: نشر دیجیتال از طریق رسانه بر خط.

خ. ناشر دیجیتال: شخـص حقیقی یا حقوقی كه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وفق قوانین مربوط اجازه اشتغال به نشر دیجیتال دارد.

د. بسته نرم‌افزاری: مجموعه منسجم شامل یك یا چند برنامه رایانه‌ای و محتوای دیجیتال قابل اجرا توسط نرم‌افزارهای موجود در آن بسته.

ذ. بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای: بسته نرم‌افزاری كه برای دسترسی، نمایش، پخش، جستجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، از قبیل چندرسانه‌اي‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال.

ر. بسته نرم‌افزاری رسانه‌پرداز: بسته نرم‌افزاری كه برای پدیدآوردن و ویرایش بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ز. رسانه بر خط: هر سامانه كه امكان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از یك‌هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبكه نظیر شبكه گسترده جهانی، شبكه‌های محلی، شبكه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبكه‌های تلفن ثابت و همراه را فراهم می‌آورد.

ژ. رسانه بر خط اختصاصی: رسانه بر خط كه فقط شخص حقیقی یا حقوقی متصدی آن را معرفی و محتوای دیجیتال در قلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثار و محصولات شخص یادشده را در معرض دسترس قرار می‌دهد.

س. رسانه پیام‌ده: رسانه بر خط مبتنی بر سامانه‌ای كه امكان ارسال پیام‌های حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبكه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یك‌هزار مخاطب مشخص یا نامشخص را فراهم می‌آورد، از قبیل سامانه‌های ارسال انبوه پیامك و سامانه‌های ارسال پیام با فناوری بلوتوث.

ش. رسانه كاربر محور: رسانه بر خطی كه بستر قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترسی عموم یا بیش از یك‌هزار مخاطب مشخص و همچنین تعامل و تشكیل گروه‌ها و شبكه‌های مجازی را برای كاربران فراهم آورد.

ص. مركز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماكن عمومی كه با به‌كارگیری سخت‌افزار و نصب نرم‌افزارهای مورد لزوم، امكان كاربری بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای بازی و سرگرمی را برای مراجعه‌كنندگان فراهم می‌آورند.

ض. رسانه دیجیتال: رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه‌های زیر:
1. بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای.
2. حامل دیجیتال حاوی داده.
3. رسانه برخط.

ط. فعالیت فرهنگی دیجیتال: فعالیت فرهنگی مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه‌های زیر:
1. تصدی رسانه بر خط.
2. پدیدآوردن، تهیه كردن و عرضه بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و بسته نرم‌افزاری رسانه‌پرداز.
3. تكثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا برای عرضه توسط تكثیركننده.
4. نشر دیجیتال.
5. تصدی مركز بازی و سرگرمی دیجیتال.
6. تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هر شكل رسانه بر خط، سامانه یا مركز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان مربوط.
7. ارائه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات.

ظ. واحد فرهنـگی دیجیتال: هر سامانه، مكان كسب و كار، شخـص حقوقی و یا تشكیلات تحت هر شكل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مركز، شركت، مؤسسه، فروشگاه، كارگاه، كارخانه، شبكه، وب‌سایت، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه بر خط كه فعالیت فرهنگی دیجیتال انجام داده یا برای فعالیت فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ع. دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری.

غ. پدیدآوردن: خلق اثری جدید با به‌كارگیری دانش، هنر و یا ابتكار توسط شخص حقیقی، به تنهایی یا با همكاری دیگر پدیدآورندگان.

ف. تهیه كردن: تأمین سرمایه و امكانات موردنیاز و به‌كارگیری پدیدآورنده یا پدیدآورندگان برای ایجاد اثری جدید.

ق. تصدی: تأمین سرمایه و امكانات موردنیاز و اداره امور هرگونه سامانه یا تشكیلات از قبیل شركت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مركز.

 

ماده 2

 

ماده2. ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی كه بدون اخذ مجوز قانونی دایرشده و می‌شود ـ مصوب1372ـ و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

تبصره1. صدور پروانه انتشار نشریات الكترونیك وفق قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات و رسانه‌ها انجام می‌گردد.

تبصره2. نشریات ادواری علمی، آموزشی و ترویجی دارای رتبه‌بندی وزارتخانه‌های علوم، تحقیـقات و فناوری، بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی، آموزش و پـرورش و جهاد كشاورزی كه قبلاً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار به صورت چاپی دریافت نموده‌اند، در صورتی كه با همان محتوای نسخه چاپی، به صورت الكترونیك منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

 

ماده 3

 

ماده3. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دارندگان مجوزهای موضوع مواد (2) و (4) این آیین‌نامه مكلفند برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی كالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشاوره، تهیه و انتشار محتوای تبلیغاتی)، مجوز فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به كانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و متخلفین وفق آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه كار و فعالیت كانون‌های آگهی و تبلیغاتی ـ مصوب1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ و قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی كه بدون اخذ مجوز قانونی دائرشده و می‌شود ـ مصوب1372ـ و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

تبصره. نشریات الكترونیك و چاپی دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نشر آگهی‌های تبلیغاتی و رسانه‌های بر خط اختصاصی ثبت‌شده در آن وزارتخانه‌، صرفاً برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات متصدیان آن‌ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی ندارند.

 

ماده 4

 

ماده4. هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تكثیر، توزیع و عرضه كالای شامل آثار دیداری و شنیداری به هر طریق از قبیل حامل‌های دیجیتال یا شبكه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند ـ مصوب1386ـ و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

تبصره1. بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای و كالاهای شامل محتوای فرهنگی دیداری و شنیداری یا قابل اجرا به صورت محتوای یادشده، كالای شامل اثر دیداری و شنیداری محسوب می‌گردند.

تبصره2. هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تكثیر، توزیع و عرضه كالاهای شامل آثار دیداری و شنیداری از طریق سامانه‌های برخط، اعم از آن كه كالا، به صورت برخط بارگیری گردد یا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیك یا سایر روش‌ها برای وی ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع است.

 

ماده 5

 

ماده5. وزارت بازرگانی مكلف است با همكاری اتحادیه‌ها و مجامع صنفی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، صنوفی را كه وفق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تجاری هر یك از اشكال كالا و محصولات شامل آثار دیداری و شنیداری می‌باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه‌ها و مجامع صنفی مربوط اعلام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است تقاضای صدور مجوز فعالیت تجاری در زمینه‌های یادشده را فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز كسب صنوف مشخص‌شده توسط وزارت بازرگانی كه به صورت كتبی از اتحادیه صنفی ذی‌ربط معرفی شده‌اند، دریافت نماید.

 

ماده 6

 

ماده6. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضای اخذ هر یك از مجوزهای موضوع این آیین‌نامه، نسبت به بررسی صلاحیت متقاضیان و صدور مجوز برای اشخاص واجد صلاحیت اقدام نماید.

تبصره1. دستگاه‌های ذي‌ربط موظفند همكاری لازم را برای بررسی صلاحیت متقاضیان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل آورده و به استعلام‌های آن وزارتخانه ظرف پانزده روز پاسخ دهند.

تبصره2. چنانچه احراز صلاحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است مجوز موقت مشروط برای متقاضیانی كه عدم صلاحیت آنان احراز نگردیده است، صادر نماید.

 

ماده 7

 

ماده7. دستگاه‌های اجرایی برای انجام گونه‌های فعالیت فرهنگی دیجیتال، فعالیت تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین انتشار گونه‌های رسانه دیجیتال كه به موجب قوانین و مقررات مربوط، به صراحت جزو تكالیف، وظایف یا اختیارات آن‌ها است، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند.

 

ماده 8

 

ماده8. ثبت رسانه بر خط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت رسانه یادشده محسوب مي‌گردد و اشخاص حقیقی و حقوقی كه رسانه بر خط اختصاصی خود را وفق ضوابط مربوط در آن وزارتخانه به ثبت رسانیده‌اند برای آن رسانه، نیاز به اخذ مجوز دیگری ندارند.

تبصره. اشخاص حقیقی برای انتشار محتوا و ایجاد تارنمای اختصاصی نظیر « وبلاگ» در رسانه‌های كاربر محور دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز به دریافت مجوز جداگانه ندارند.

 

ماده 9

 

ماده9. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است امكان ثبت رسانه‌های برخط اختصاصی را از طریق سامانه‌های برخط و یا مراجعه حضوری به نحوی فراهم آورد كه ثبت رسانه موردتقاضا، بلافاصله پس از مراجعه حضوری یا برخط متقاضیان انجام شود.

 

ماده 10

 

ماده10. اشخاص حقیقی و حقوقی كه پیش از ابلاغ این آیین‌نامه واحدهایی ایجاد نموده یا فعالیت‌هایی انجام مي‌داده‌اند كه وفق این آیین‌نامه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد، باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به درخواست مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نموده و گواهي‌نامه آن وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دریافت نمایند.

تبصره1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است ظرف دو هفته گواهي‌نامه یادشده در این ماده را برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر نماید.

تبصره2. اشخاص دارنده گواهي‌نامه موضوع این ماده و همچنین دارندگان مجوزهای یادشده در مواد (2) ، (3) و (4) این آیین‌نامه، حسب مورد از تاریخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضای اخذ مجوز یا ابطال مجوز آن‌ها مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ماده (22) این آیین‌نامه، باید ظرف یك ماه نسبت به تعطیلی كامل واحدها یا فعالیت‌هایی كه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد اقدام نمایند.

 

ماده 11

 

ماده11. وزارت صنایع و معادن مكلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولید در زمینه نرم‌افزارهای رسانه‌ای و رسانه‌پرداز و تولید یا تكثیر حامل‌های دیجیتال حاوی داده را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده یا فعالیت‌های یادشده را از موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید مستثنی نماید. وزارتخانه یادشده با واحدهای صنعتی متخلف از این آیین‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن وفق قوانین و مقررات موضوعه رفتار مي‌نماید.

 

ماده 12

 

ماده12. اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذي‌صلاح، در چارچوب قوانین مربوط مكلفند از ارائه خدمات یا محصولات به فعالیت‌ها و واحدهایی كه وفق این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند و فاقد مجوز مربوط هستند خودداری نمایند. دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذي‌صلاح در چارچوب وظایف قانونی خود، مكلف به نظارت حُسن اجرای حكم مقرر در این ماده و همچنین برخورد با متخلفین از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی ماده (22) این آیین‌نامه هستند.

 

ماده 13

 

ماده13. وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامی مكلف است به منـظور ترویج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در كشور، با رعایت قوانین موضوعه و از محل اعتبارات مربوط، اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف. حمایت از تهیه و انتشار رسانه‌های دیجیتال، شامل:

1. حمایت از تهیه و انتشار بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای مروج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی یا مؤثر در ارتقای اطلاعات و آگاهي‌های عمومی.

2. حمایت از انتشار رسانه‌های بر خط مروج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی یا مؤثر در ارتقای اطلاعات و آگاهي‌های عمومی و دانش و مهارت‌های تخصصی.

ب. حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت رسانه‌های كاربر محور غیردولتی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

پ. حمایت از توسعه زیرساخت‌های تهیه و نشر رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال، شامل:

1. حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرك‌ها و مراكز توانمندسازی (رشد) تخصصی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیجیتال.

2. حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش‌های ویژه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در پارك‌های علم و فناوری و مراكز رشد.

3. حمایت از تأمین بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌پرداز و سایر ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تهیه و نشر رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

4. حمایت از تولید، انتشار و ترویج كاربری سامانه‌های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی.

5. حمایت از ایجاد و توسعه مراكز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی برای تهیه و نشر رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

6. حمایت از خرید خدمات مراكز داده (IDC) برای رسانه‌های برخط داخلی.

7. حمایت از ایجاد و فعالیت مراكز داده (IDC) برای بخش فرهنگ.

ت. حمایت از ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی در زمینه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال، شامل:

1. حمایت از انجام فعالیت‌های پژوهشی راهبردی در بخش غیردولتی در حوزه رسانه‌ها، آثار فرهنگی و هنری دیجیتال.

2. حمایت از طرح‌های تحقیق و توسعه كاربردی دارای خروجی قابل اجرا در بخش غیردولتی در حوزه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

3. حمایت از برگزاری تورهای داخلی و خارجی، كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

ث. حمایت از توسعه فرهنگ بهره‌گیری مناسب از آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال، شامل:

1. حمایت از تهیه و انتشار محتوا و آثار فرهنگی و هنری در زمینه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال و فرهنگ بهره‌گیری از آن‌ها.

2. برگزاری سالانه جشنواره ملی و بین‌المللی فرهنگ، هنر و رسانه دیجیتال.

3. حمایت از برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

4. حمایت از تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در زمینه ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی و دانش و مهارت‌های تخصصی حوزه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.

5. حمایت از ایجاد و توسعه خانه‌های فرهنگ دیجیتال و مجتمع‌های فرهنگی دیجیتال در سراسر كشور.

6. خرید نسخه‌های آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای فاخر دیجیتال و اهدای آنها به خانه‌های فرهنگ دیجیتال، مجتمع‌های فرهنگی دیجیتال، كتابخانه‌های عمومی، سایر مراكز فرهنگی و مخاطبین خاص داخلی و خارجی.

ج. حمایت از توسعه اقتصاد رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال، شامل:

1. حمایت از ایجاد و توسعه سامانه‌های فروش آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال.

2. حمایت از خرید آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال از طریق صدور و توزیع كارت‌های الكترونیك تخفیف خرید آثار و خدمات یادشده میان آحاد مختلف جامعه.

3. اعطای تسهیلات مالی و اعتباری از محل وجوه اداره شده و سایر منابع برای ایجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعالیت رسانه‌ها، آثار، محصولات و واحدهای فرهنگی دیجیتال و مراكز، خدمات و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط.

4. پرداخت بخشی از سود و كارمزد تسهیلات اعطایی برای پدید آوردن یا ارتقای آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال و برپا نمودن یا توسعه سامانه‌ها یا واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای توجیه اقتصادی.

چ. حمایت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال داخلی در خارج از كشور، شامل:

1. حمایت از برگزاری بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های رسانه‌ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال به ویژه در كشورهای حوزه تمدن ایرانی ـ اسلامی.

2. حمایت از حضور دست اندركاران رسانه‌ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال داخلی در بازارچه‌ها، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، مسابقات و جشنواره‌های خارج از كشور.

3. حمایت ویژه از تهیه و نشر رسانه‌های برخط و بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای مروج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی به زبان‌های خارجی.

4. اعطای جوایز و مشوق‌ها در ازای صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال.

5. اعطای جوایز و مشوق‌ها در ازای مخاطبین خارجی رسانه‌های برخط داخلی.

 

ماده 14

 

ماده14. كلیه دستگاه‌های اجرایی مكلفند با رعایت قوانین موضوعه، احكام این آیین‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن و از محل اعتبارات مربوط، از تهیه و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال مربوط به حوزه وظایف قانونی خود كه مروج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی بوده و یا در ارتقای اطلاعات و آگاهي‌های عمومی یا دانش و مهارت‌های تخصصی مؤثر باشد، حمایت نمایند.

 

ماده 15

 

ماده15. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منابع لازم برای اعطای حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی مي‌نماید.

تبصره. بیست درصد (20%) مجموع اعتبار اعطای حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، به استثنای اعتبارات تخصیص یافته به اعطای تسهیلات مالی و اعتباری، به اعطای حمایت‌های موضوع ماده (14) این آیین‌نامه اختصاص خواهد یافت.

 

ماده 16

 

ماده16. اعطای تسهیلات و حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه باید از طریق فراخوان عمومی شامل محورها و اولویت‌های شكلی و موضوعی و خلاصه ساز و كار ارزیابی تقاضاهای واصل شده و با اعطای فرصت‌های برابر به تمامی متقاضیان در سراسر كشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.

 

ماده 17

 

ماده17. اعطای تسهیلات و حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه به استثنای جزء (4) بند (ث) ماده (13) این آیین‌نامه به دستگاه‌های اجرایی و شركت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های غیردولتی كه به طور مستمر از محل بودجه عمومی كشور كمك دریافت می‌نمایند ممنوع است.

 

ماده 18

 

ماده18. به منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه حمایت‌ها و تسهیلات موازی و تداخل فعالیت‌ها، كلیه دستگاه‌های اجرایی مكلفند تقاضای تسهیلات و حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه را از طریق یك رسانه برخط اینترنتی كه بدین منظور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد گردیده است، دریافت نموده و مشخصات متقاضیان، نوع تسهیلات و حمایت‌های درخواستی و فرآیند و نتایج بررسی آن‌ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمایند.

 

ماده 19

 

ماده19. به استثنای مواردی كه در قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین جاری، احكامی برخلاف مقررات این آیین‌نامه وضع شده یا می‌شود، هرگونه حمایت از رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال و نیز حمایت از پدید آوردن، تهیه كردن، نشر و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال، از محل بودجه عمومی كشور، توسط دستگاه‌های اجرایی باید با رعایت ساز و كار و ضوابط مقرر در مواد (16) تا (21) این آیین‌نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده (22) این آیین‌نامه و تبصره ذیل آن صورت گیرد.

تبصره. مشوق‌ها و جوایز صادراتی و حمایت‌های صنعتی وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن از شمول این ماده مستثنی است.

 

ماده 20

 

ماده20. اعطای هر شكل حمایت، تعهد و پرداخت هر مبلغ برای خرید كالا و خدمات موضوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین‌نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. دارندگان مجوزهای موضوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین‌نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین بهره‌مندی از حمایت و یا فروش كالا و خدمات موضوع مجوز خود به دستگاه‌های اجرایی نیاز به اخذ مجوز، پروانه یا رتبه و یا احراز صلاحیت توسط مراجع دیگر ندارند.

تبصره. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (7) این آیین‌نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معاملات موضوع این ماده با سایر دستگاه‌های اجرایی مستثنی هستند.

 

ماده 21

 

ماده21. هر گونه خرید و یا حمایت از بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای یا نسخه‌ها یا حاملهای دیجیتال حاوی آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه، منوط به احراز ثبت نرم‌افزار مورد حمایت یا خریداری، وفق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـ مصوب 1379ـ به نام فروشنده یا دریافت‌كننده حمایت است.

تبصره1. خرید نسخه‌های بسته‌های نرم‌افزاری ثبت شده از ناشرین دیجیتال و نیز نماینده فروش ناشرین یاد شده با رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه بلامانع است.

تبصره2. در مواردی كه خرید یا حمایت از بسته‌های نرم‌افزاری در قالب سفارش یا حمایت از پدید آوردن یا تهیه آن‌ها صورت می‌‌گیرد، پرداخت حداكثر نیمی از مبلغ معامله یا حمایت، با اخذ تعهد و تضمین مناسب برای ارائه گواهی‌نامه ثبت نرم‌افزار بلامانع است.

 

ماده 22

 

ماده22. ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه از جمله چگونگی ثبت رسانه‌های برخط اختصاصی، صدور، ابطال و تعلیق مجوز، ضوابط فعالیت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعالیت‌ها، ضوابط ارائه خدمات یا محصولات برای فعالیت‌ها و واحدهایی كه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند و همچنین محورها و اولویت‌های شكلی و موضوعی و ساز و كار ارزیابی تقاضای دریافت تسهیلات و حمایت‌ها، در چارچوب قوانین مربوط و احكام این آیین‌نامه با همكاری تشكل‌های صنفی مربوط، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط تدوین و ابلاغ می‌گردد.

تبصره. اولویت‌ها و ساز و كارهای انتخاب محتوای فرهنگی مورد حمایت و چگونگی تعیین مبلغ و اعطای حمایت‌های موضوع ماده (14) این آیین‌نامه در كارگروهی كه با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، مؤسسه مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی و تشكل‌های صنفی ذی‌ربط تشكیل می‌گردد، تدوین و پس از ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می‌گردد.

 

ماده 23

 

ماده23. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، پارك‌های علم و فناوری و مراكز رشد، در چارچوب قوانین موضوعه، برای ایجاد بخش‌های ویژه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در پارك‌های علم و فناوری و مراكز رشد همكاری لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل می‌آورند.

 

ماده 24

 

ماده24. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است، هر شش ماه یك بار گزارشی از اجرای این آیین‌نامه و نتایج آن به هیئت وزیران ارایه نماید.

 

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع اصلی : پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران

مطالب مرتبط ؛ آشنایی با مؤسسه هنر ناب اسلامی

آشنایی با مؤسسه فرهنگی دیجیتال « هنر ناب اسلامی »

پروانه مؤسسه فرهنگی دیجیتال هنر ناب اسلامی

 مهم ترین رتبه ها و افتخارات مؤسسه هنر ناب اسلامی

آخرین اخبار مؤسسه هنر ناب اسلامی

در دیگر رسانه ها؛ خبرگزاری ایکنا: آشنايی با مؤسسه فرهنگی ديجيتال هنر ناب اسلامی

ثبت رسمی « مؤسسه هنر ناب اسلامی » در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری

 سامانه نشر فرهنگ ؛ راهکاری برای فرهنگ سازی در سازمان ها و نهادها

 مؤسسه هنر ناب اسلامی در دیگر رسانه ها

حضور مؤسسه در نمایشگاه ها

 ارائه خدمات نشر دیجیتال توسط مؤسسه هنر ناب اسلامی به عنوان یکی از معدود ناشرین فعال دارای مجوز رسمی

دیگر رسانه ها؛ خبرگزاری رسا: مدیر مسؤول موسسه هنر ناب اسلامی: موسسات فرهنگی دیجیتال باید جای خود را در بین مردم بازکنند

معرفی مفصل فعالیت های مؤسسه هنر ناب اسلامی در مصاحبه با سایت شبکه جوانان رضوی (شجر)

پروانه نشر دیجیتال مؤسسه هنر ناب اسلامی برای سومین بار تمدید شد.

 


 

© کلیه حقوق این پایگاه و محتوای آن متعلق به مؤسسه هنر ناب اسلامی بوده و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.