عنــوان ویــژه

نسخه 1.2 نرم افزار امر و نهی های آسمانی تولید و عرضه شد.

نخستین نرم افزار تخصصی امر به معروف و نهی از منکر که نسخه نخست آن در سال 1388 و نسخه 1.1 آن در سال 1389 تولید شده بود، اکنون با افزوده ها و ارتقاء های بسیار در قالب نسخه 1.2 به روزآوری و ارائه شده است.

  میــان بـُر هــا